تنهـــــــــــایی یعنی مــــــــــن


سلام هایی که بوی خداحافظی می دهند

بودن هایی که ارضا کننده نیست

و رفتن هایی که امید بازگشتی به آنها نداری . . .

اینها را که جمع کنی آخرش به یک کلمه میرسی

 

تنهایی . . .!!!

| | 

خــــدایا

همه از تو می خواهند ، بدهی

من از تو می خواهم ، بگیری

خـــــدایا

این همه حس دلتنگی را از من بگیر . .

| | 

عشــــق!!!


هه...


بیا"شینش" مال تو..


من تمام احساساتم را "عق" میزنم!!!

| | 
ایــــنارومیــــزنم بــ سلامتیــه خـــودم.

بزن ب سلامتی حرفای دلت ک بــ کسی نگفتی...

بزن بــ سلامتی اینکه کوه دردبودی ولی دَم نزدی...

بزن بــ سلامتی تنهـــایی هـــالت ولی تنهایی رودوستــ نداشتی...

وامـــابزن بــ سلامتی آرزوهایی کـــ نتونسی لمسِشووون کنیـــ
| | 

چـــﮧ قانــوטּ ناعــاבلـانـــﮧ اے (!)


بــراے


شــروع یـڪ رابطــﮧ هــر בو طــرف


بایــב


بخواهنــב امــا بــراے تمــام شـבنــش


همیــטּ ڪـﮧ یــڪ نفــر بخواهــב


ڪافیســت


| | 

نشستم درفراقت گریه كردم

 

زعشقت بی نهایت گریه كردم

 

تمام روز در فكر تو بودم 

 

تمام شب برایت گریه كردم

 

میان كوچه های درد و غربت

 

... ... چو دیدم رد پایت گریه كردم

 

مبار ای آسمان دیگر تو امشب 

 

كه من دیشب به جایت گریه كردم

 

| | 

ای کاش آدمیزاد..

سختیه تحمل تمام تنهایی ها..

گریه ها...

دلتنگی های بی بهونه..

و بی خوابی های شبونه..رامی فهمید..


و زندگی را رو سرت آوار نمی کرد.

با گفتن جمله ی بی رحمانه ی


مرا ببخش..من لیاقت عشق تو راندارم.


| | 

یادت هست…؟!


روزی پرسیدی این جاده کجا میرود…؟!


و من سکوت کردم…

دیدی …! جاده جایی نرفت…!


آن که رفت ، تو بودی

راهی نمیبینم ، آینده پنهان است اما مهم نیست


همین کافیست که تو راه را میبینی و من تو را  . . .

| | 

اینقدﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮﺍ ﻧﮕﺎﻩ

ﻫﺎﻳﺖ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﺍﺳﺖ ؟

ﭼﺮﺍ ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎﻳﺖ ﺍﻧﻘﺪﺭ بی ﺭﻧﮓ ﺍﺳﺖ ؟


ﺍﻣﺎ ﺍﻓﺴﻮﺱ . . .


ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﺒﻮﺩ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮ ﺍﺯ

ﺧﺎﻃﺮﻩ . آﺭی ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ! ﺑﺎ تویی ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﻨﺎﺭﻡ ﮔﺬﺷﺘﯽ ﻭ

ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﻧﭙﺮﺳﻴﺪی ﭼﺮﺍ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﻳﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ

ﺑﺎﺭﺍنی ﺍﺳﺖ . . .

| | 

عزیز لعنتی ام ...


تنها به من بگو که چه باید میکردم و نکردم ...


تنها لحظه ای در چشمان من نگاه کن و مردانه بگو


که غیر از عمر و جوانی و شور عشق دیگر چه باید


به پای تو میریختم ...


من که در هر شرایطی در کنار تو ایستادم ...


و


حالا میفهمم تنها اشتباه من اعتماد به تو بود ...


بیا و یکبار هم که شده مرد باش ...لحظه ای در


چشمان من مردانه نگاه کن ... لحظه ای ...

| |